El régimen jurídico de la inspección administrativa en Cuba. Apuntes para una reforma

AutorRamírez Sánchez, Amed y Antúnez Sánchez, Alcides
CargoProfesor Asistente de Derecho Administrativo, Universidad de la Habana, Cuba. Doctorando en Derecho Administrativo por la Universidad de Oriente, Santiago de Cuba. Máster en Derecho Constitucional por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid(CEPC), España, (Becario del CEPC...
11
ANUARIO DE DERECHO. Año 34, N° 34. Especial 2017-2018
Mérida-Venezuela. ISSN:0076-6550.
ΕΛ Ρ⊃ΓΙΜΕΝ ϑΥΡ⊆∆ΙΧΟ ∆Ε ΛΑ ΙΝΣΠΕΧΧΙΝ
Α∆ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΑ ΕΝ ΧΥΒΑ. ΑΠΥΝΤΕΣ ΠΑΡΑ
ΥΝΑ ΡΕΦΟΡΜΑ
ΤΗΕ ΛΕΓΑΛ ΡΕΓΙΜΕ ΟΦ Α∆ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΕ ΙΝΣΠΕΧΤΙΟΝ
ΙΝ ΧΥΒΑ. ΝΟΤΕΣ ΦΟΡ Α ΡΕΦΟΡΜ
Ραµρεζ Σ〈νχηεζ, Αµεδ ∗
Αντνεζ Σ〈νχηεζ, Αλχιδεσ ∗∗
∗Προφεσορ Ασιστεντε δε ∆ερεχηο Αδµινιστρατιϖο, Υνιϖερσιδαδ δε λα Ηαβανα, Χυβα.
∆οχτορανδο εν ∆ερεχηο Αδµινιστρατιϖο πορ λα Υνιϖερσιδαδ δε Οριεντε, Σαντιαγο δε Χυβα.
Μ〈στερ εν ∆ερεχηο Χονστιτυχιοναλ πορ λα Υνιϖερσιδαδ Ιντερναχιοναλ Μεννδεζ Πελαψο ψ
ελ Χεντρο δε Εστυδιοσ Πολτιχοσ ψ Χονστιτυχιοναλεσ δε Μαδριδ(ΧΕΠΧ), Εσπα〉α, (Βεχαριο
δελ ΧΕΠΧ χυρσο 2014−2015), Μ〈στερ εν ∆ερεχηο Χονστιτυχιοναλ ψ Αδµινιστρατιϖο πορ
λα Υνιϖερσιδαδ δε Οριεντε, Χυβα, 2013. Μιεµβρο δε λα Σοχιεδαδ Χυβανα δε ∆ερεχηο
Χονστιτυχιοναλ ψ Αδµινιστρατιϖο ψ δε λα Σοχιεδαδ Χυβανα δε ∆ερεχηο Προχεσαλ δε λα
ΥΝϑΧ. Ε−µαιλ: αραµιρεζ≅υδγ.χο.χυ
∗∗Λιχενχιαδο εν ∆ερεχηο. Μ〈στερ εν Ασεσορα ϑυρδιχα µενχι⌠ν ∆ερεχηο Αδµινιστρατιϖο
Αµβιενταλ. Προφεσορ Αυξιλιαρ, ιµπαρτε λασ µατεριασ ∆ερεχηο Αµβιενταλ ψ Μερχαντιλ εν λα
Φαχυλταδ δε Χιενχιασ Εχον⌠µιχασ ψ Σοχιαλεσ. Υνιϖερσιδαδ δε Γρανµα. Ε−µαιλ: ααντυνεζ≅
υδγ.χο.χυ; αντυνεζ63≅ναυτα.χυ
Ρεχιβιδο: 20/03/2018 Αχεπταδο: 14/09/2018
Resumen
Λα αχτιϖιδαδ δε ινσπεχχι⌠ν, σε ρεϖελα εν λα αχτιϖιδαδ αδµινιστρατιϖα χυβανα
χοµο υν ελεµεντο ινδισπενσαβλε δεντρο δελ χοντρολ δε λα Αδµινιστραχι⌠ν
Πβλιχα. Σιν εµβαργο, α πεσαρ δε ρεσυλταρ υνα δε λασ τχνιχασ µ〈σ
τραδιχιοναλεσ δε χοντρολ αδµινιστρατιϖο, εντρε νοσοτροσ νο ηα χονταδο χον
υν δεσαρρολλο τε⌠ριχο συ χιεντε, ψ δε συ ργιµεν ϕυρδιχο σε εϖιδενχιασ
προφυνδασ ασιµετρασ, ινχλυσο χοντραδιχτοριασ χον ελ ργιµεν γενεραλ
δε ινσπεχχι⌠ν. Αλεϕαδα δελ πενσαµιεντο δε λοσ χυλτορεσ δελ ∆ερεχηο
Αδµινιστρατιϖο πατριο, ο τραταδα δε φορµα ινσυ χιεντε, ρεσυλτα υνα ϖερδαδερα
χενιχιεντα δεντρο δε λασ τχνιχασ δε ιντερϖενχι⌠ν αδµινιστρατιϖα εν
12 Ραµρεζ Σ〈νχηεζ, Αµεδ ψ Αντνεζ Σ〈νχηεζ, Αλχιδεσ. Ελ ργιµεν ϕυρδιχο δε λα ινσπεχχι⌠ν
αδµινιστρατιϖα εν Χυβα. Απυντεσ παρα υνα ρεφορµα / ππ. 9−69
χοντραδιχχι⌠ν, χον συ υσο χαδα ϖεζ µ〈σ γενεραλιζαδο εν τοδοσ λοσ σεχτορεσ
ψ νιϖελεσ δε οργανιζαχι⌠ν αδµινιστρατιϖα. Λασ πρεσεντεσ λνεασ τιενεν
χοµο οβϕετιϖο φυνδαµενταρ θυε λοσ ελεµεντοσ τε⌠ριχοσ εσενχιαλεσ θυε
χον γυραν νεχεσαριοσ παρα ελ περφεχχιοναµιεντο συ ργιµεν ϕυρδιχο εν
Χυβα ρεσυλτα: συ χονχεπχι⌠ν τρποδε χοµο ποτεσταδ, αχτιϖιδαδ ψ φυνχι⌠ν.
Παλαβρασ χλαϖε: Ινσπεχχι⌠ν, ποτεσταδ, φυνχι⌠ν, αχτιϖιδαδ αδµινιστρατιϖα,
πρινχιπιοσ, χοµπετενχιασ, ργιµεν ϕυρδιχο
Abstract
Τηε ινσπεχτιον αχτιϖιτψ ισ ρεϖεαλεδ ιν Χυβαν αδµινιστρατιϖε αχτιϖιτψ ασ αν
ινδισπενσαβλε ελεµεντ ιν τηε χοντρολ οφ τηε Πυβλιχ Αδµινιστρατιον. Ηοωεϖερ,
δεσπιτε βεινγ ονε οφ τηε µοστ τραδιτιοναλ τεχηνιθυεσ οφ αδµινιστρατιϖε
χοντρολ, αµονγ υσ τηερε ηασ νοτ βεεν συφ χιεντ τηεορετιχαλ δεϖελοπµεντ,
ανδ ιτσ λεγαλ ρεγιµε ισ δεεπλψ ασψµµετριχαλ εϖιδενχε, εϖεν χοντραδιχτορψ
ωιτη τηε γενεραλ ινσπεχτιον ρεγιµε. Φαρ ρεµοϖεδ φροµ τηε τηινκινγ οφ
τηε αυτηορσ οφ νατιοναλ αδµινιστρατιϖε λαω, ορ τρεατεδ ινσυφ χιεντλψ, ιτ ισ
α τρυε ∀Χινδερελλα∀ ωιτηιν τηε τεχηνιθυεσ οφ αδµινιστρατιϖε ιντερϖεντιον
ιν χοντραδιχτιον ωιτη ιτσ ινχρεασινγλψ ωιδεσπρεαδ υσε ιν αλλ σεχτορσ ανδ
λεϖελσ οφ αδµινιστρατιϖε οργανιζατιον. Τηε οβϕεχτιϖε οφ τηεσε γυιδελινεσ ισ
το εσταβλιση τηατ τηε εσσεντιαλ τηεορετιχαλ ελεµεντσ τηατ µακε υπ τηε λεγαλ
ρεγιµε ιν Χυβα νεχεσσαρψ φορ ιτσ ιµπροϖεµεντ αρε: ιτσ τριποδ χονχεπτιον ασ
α ποωερ, αχτιϖιτψ ανδ φυνχτιον.
Κεψ ωορδσ: Ινσπεχτιον, πυβλιχ αυτηοριτψ, φυνχτιον, αδµινιστρατιϖε αχτιϖιτψ,
πρινχιπλεσ, ποωερσ, χοµπετενχεσ, λεγαλ στατυσ.
1. Α ΜΑΝΕΡΑ ∆Ε ΠΡΛΟΓΟ
Εν ελ αχτυαλ χοντεξτο δε ρεαλιζαχι⌠ν δε λασ ρελαχιονεσ ϕυρδιχασ αδ−
µινιστρατιϖασ λα ρετιραδα εν λα γεστι⌠ν διρεχτα δε αχτιϖιδαδεσ δε να−
τυραλεζα αδµινιστρατιϖα, ηα εξιγιδο λα απλιχαχι⌠ν µ〈σ χοηερεντε δε
λασ τχνιχασ χοντενιδασ εν λα αχτιϖιδαδ δε λιµιταχι⌠ν ο πολιχα, δε
τραδιχιοναλ χονστρυχχι⌠ν δεσδε λα δοχτρινα ευροπεα, 1 θυε ηα εϖολυ−
1 ΒΟΝΝΑΡ∆, Ρογερ, Πρχισ δε ∆ροιτ Αδµινιστρατιφ, 4ΤΑ Εδ. Ρεϖυε ετ µισε
αυ χουραντ δεσ Ρφορµεσ Αδµινιστρατιϖεσ, ΛΓ∆ϑ, Παρισ, Φρανχια, 1943, π 413
ψ σσ, ΗΑΥΡΙΟΥ, Μαυριχε, Πρχισ δε ∆ροιτ Αδµινιστρατιφ ετ ∆ροιτ Πυβλιχ Γε−
νεραλε, θυατριµε Εδιτιον, Λιβραιριε δε Σοχιτ δε Ρεχυειλ Γενεραλ δε Λοισ
& Αρρτσ, Παρισ, 1904, π 585 ψ σσ 533 ψ σσ, ΡΙςΕΡΟ, ϑεαν, ∆ροιτ Αδµινιστρα−
τιφ, Τρειζιµε Εδιτιον, ϑυρισπρυδενχε Γενραλε ∆αλλοζ, Φρανχια, 1990, π 538,
ςΕ∆ΕΛ, ΓΕΟΡΓΕΣ, ∆ερεχηο Αδµινιστρατιϖο, τραδυχχι⌠ν δε λα 6τ♠ εδιχι⌠ν
13
ANUARIO DE DERECHO. Año 34, N° 34. Especial 2017-2018
Mérida-Venezuela. ISSN:0076-6550.
χιοναδο ηαχια λα ορδεναχι⌠ν ψ ελ χοντρολ. Χον ελλο σε ηα πρετενδιδο
αλχανζαρ υνα αρτιχυλαχι⌠ν δε τχνιχασ δε ιντερϖενχι⌠ν δεσαρρολλαδασ
δεσδε λασ ποτεσταδεσ αδµινιστρατιϖασ θυε σε χον γυραν α παρτιρ δε
λα αυτοτυτελα οργανιζαδορα. ∆ε ταλ µοδο, α πεσαρ θυε λα εχυαχι⌠ν
δε λα φ⌠ρµυλα δε γεστι⌠ν σε ηαψα µοδι χαδο, ελ ρεσυλταδο ναλ δε
γαραντα ψ ρεαλιζαχι⌠ν δε λοσ δερεχηοσ φυνδαµενταλεσ θυε τιενε
απαρεϕαδο λα ρεαλιζαχι⌠ν δελ ιντερσ πβλιχο, µαντιενε ελ 〈µβιτο δε
αχτυαχι⌠ν, περο δεσδε οτρο 〈µβιτο δε ινχιδενχια, εσταβλεχιενδο λ−
µιτεσ ψ εστ〈νδαρεσ εν λοσ νιϖελεσ δε αχτιϖιδαδ, ψ χοντρολανδο συ
χυµπλιµιεντο.
Εν εστε πανοραµα, ελ δεβατε πλαντεαδο πορ ∆ΟΜΕΝΕΧΗ ΠΑΣ−
ΧΥΑΛ, αχερχα χυ〈λεσ σερ〈ν µεϕορεσ, λοσ χοντρολεσ πρεϖιοσ ο λοσ
ποστεριορεσ 2, σε εριγε χοµο υνα γυα τε⌠ριχα παρα ρεαλιζαρ υν αν〈−
λισισ θυε τρασχιενδε χον χρεχεσ λα ρεαλιδαδ εν λα θυε σε ενµαρχα ελ
αυτορ ψ τρασχιενδε δελ οτρο λαδο δελ οχανο, τενιενδο πλενα ρελεϖαν−
χια εν δελ ργιµεν ϕυρδιχο αδµινιστρατιϖο χυβανο. Χοµο εσενχια
δε εστε χανον εν ελ πενσαµιεντο ιυσ−αδµινιστρατιϖιστα, εµανα λα
εξιγενχια δε υν σιστεµα θυε ρεσυλτε χοµο υν τραϕε α λα µεδιδα δε
λασ νεχεσιδαδεσ δε λα οργανιζαχι⌠ν ψ γεστι⌠ν δελ ιντερσ πβλιχο α
ν δε λογραρ λα ιντεγραλιδαδ δελ χοντρολ ψ συ φυνχιοναλιδαδ.
Συ χονσεχυχι⌠ν, πορ ενδε, νο πυεδε πρετενδερσε χον λα ποτεν−
χιαχι⌠ν δε υνασ αχχιονεσ σοβρε οτρασ, σινο χοµο υν γραν αγρε−
γαδο δε παρτεσ θυε χοµπονγαν ελ ροµπεχαβεζασ δε λοσ χηεχκσ
ανδ βαλανχεσ, θυε δοτεν δε χοηερενχια αλ σιστεµα ψ ρελαχιονεν
υνασ τχνιχασ χον οτρασ. ∆ε αη θυε χοµο ηα σοστενιδο ΜΑΤΙΛΛΑ
ΧΟΡΡΕΑ: () νο δεβε µενοσπρεχιαρσε νινγυνα δε λασ φορµασ δε
χοντρολ ποσιβλε, νι  χοντραριαµεντε  δεβε πονερσε υνα χον! ανζα
χιεγα  ο σοβρεεστιµαρσε  υν τιπο δε χοντρολ εν δετριµεντο δε
οτροσ, πυεσ εσα ϖισι⌠ν, αλ τενερ υν αλχανχε λιµιταδο πορ λα νατυραλε−
ζα οβϕετιϖα α λα θυε ρεσπονδε, σ⌠λο χονδυχιρα α υνα ιµπλεµεντα−
χι⌠ν ιναχαβαδα ο δισµινυιδα δε λα προπια ιδεα δελ χοντρολ.3
φρανχεσα πορ ϑυαν Ρινχ⌠ν ϑυραδο, Αγυιλαρ Σ.Α., Μαδριδ, 1980, ππ 661−687, 74.
ΜΑΨΕΡ, Οττο, ∆ερεχηο Αδµινιστρατιϖο Αλεµ〈ν, Τ ΙΙ, Παρτε Εσπεχιαλ. Ποδερ
δε Πολιχα ψ Τριβυταριο, τραδυχχι⌠ν διρεχτα δελ οριγιναλ φρανχσ πορ Ηοραχιο Η.
Ηερεδια ψ Ερνεστο Κροτοσχηιν, ∆επαλµα, Βυενοσ Αιρεσ, 1949, π 3−36.
2 ∆ΟΜ⊃ΝΕΧΗ ΠΑΣΧΥΑΛ, Γαβριελ, Παπελεσ δε εχονοµα εσπα〉ολα, Ν≡ 151,
Φυνδαχι⌠ν δε λασ Χαϕασ δε Αηορροσ (ΦΥΝΧΑΣ), 2017, ππ. 47−62
3 ΜΑΤΙΛΛΑ ΧΟΡΡΕΑ, Ανδρψ, Πανοραµα γενεραλ δελ ∆ερεχηο Αδµινιστρατι−

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR